Tag: điều kiện đạt visa

Những điều kiện đạt VISA sinh viên

Để đạt VISA sinh viên bạn cần có những điều kiện sau: 1. Năng lực học tập: Kết quả học tập có điểm trung bình khá trở lên. Có thể học tập hoặc làm việc liên tục. 2. Năng lực của người tài trợ: có thu nhập ổn định bình quân hàng tháng đủ chi tiêu cho ...