Tag: chương trình giảng dạy

Du học tại chỗ đào tạo: Thạc sỹ về Mạng và Truyền thông

Được biết toàn bộ khung chương trình đào tạo đều do Đại học Công nghệ Compiègne hoạch định với mục tiêu trang bị các kiến thức về lý thuyết, phương pháp và những kỹ năng cần thiết để học viên khi tốt nghiệp có thể làm chủ từ khâu thiết kế đến quản lý hệ ...